Schrijf je in voor de tijdelijke ACTIE i.k.v. het arrangement 'Van Veldwerk tot Werkveld'

Artikel 1

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-Andries, ondernemingsnummer 0881.702.779 , hierna genoemd de Organisator, organiseert de campagne en bijhorende stemming. Deelnemende klassen moeten zich inschrijven voor 12/10/2019 (23:59). 

Artikel 2

De inschrijving staat open voor klasjes van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs uit een Belgische school. De inschrijving dient te gebeuren door de leerkracht van het desbetreffende klasje, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de campagne betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3

Elke boerderij kan per opgegeven datum slechts 1 klas ontvangen.

De klasbezoeken worden toegekend volgens opgegeven voorkeur boerderijbezoek, gevolgd door inschrijvingstijdstip. De snelste inschrijver per boerderij/datum zal het bezoek bijgevolg toegewezen krijgen. Maximum 1 klasbezoek per datum mogelijk. 1 klas kan ook maar 1 bezoek toegewezen krijgen.

De klasjes dienen de ganse dag vrij te houden, gezien het boerderij bezoek verplicht gekoppeld is aan een bezoek aan het Joblabo Voeding te Roeselare.

Artikel 4

Elke geselecteerde klas voor deelname ontvangt gratis een moestuinbak tijdens het bezoek aan het Joblabo Voeding te Roeselare indien het verschuldigd bedrag van €75 voor het arrangement, bestaande uit de 2 bezoeken, voorafgaand gestort werd.

Elke geselecteerde klas neemt deel aan het toegekende boerderijbezoek in de voormiddag en speelt het Talent4Food Game in het Joblabo Voeding te Roeselare in de namiddag. Deelname kost €75. Vervoer naar de boerderij, tussen de boerderij en het Joblabo Voeding te Roeselare is niet inbegrepen.

De prijzen zijn niet ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

POM kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door POM voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 5

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail (of telefoon) voor 21 oktober. Verdere praktische afspraken zullen telefonisch en/of via e-mail verlopen. Elke deelnemer dient zijn contactgegevens correct in te vullen. Er zal geen rekening worden gehouden met incorrecte contactgegevens. In het geval een van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer te schrappen.

Artikel 6

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een bezoek door omstandigheden niet kan doorgaan, zal de organisator de gekozen deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet doorgaan van een bezoek.

De organisator kan de gemaakt kosten voor de bezoeken verhalen op de gekozen deelnemer die niet komt opdagen op het bezoek op het afgesproken datum.

Artikel 7

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de organisator, en Inagro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Ieperseweg 87 in 8800 Roeselare Beitem. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de campagne, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de campagne wordt géén correspondentie gevoerd (

Artikel 8

Bij schending van het campagnereglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de campagne ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Artikel 9

Door inschrijving voor de campagne verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de campagne uitgesloten.

Scholen verklaren met hun deelname de toestemming van de ouders en kinderen te hebben voor de wedstrijddeelname en online publicatie van de foto. Dit geldt tevens voor het nemen van foto’s en filmpjes tijdens de daguitstap en de publicatie ervan in folder, nieuwsbrief, op website, sociale media en ander promotiemateriaal van de initiatiefnemers (POM & Inagro)

Scholen verklaren tevens behoorlijk verzekerd te zijn voor dergelijke uitstappen.

Artikel 10

De deelnemers aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de deelnemer wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en schoolgegevens (naam, adres) in de pers en op de website. De deelnemers gaan eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage, in functie van promotie van de educatieve werking van POM en Inagro, zonder bijkomende vergoedingen.

Artikel 11

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van 24 mei 2016, stelt POM de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door POM en Inagro wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers (indien aangekruist) in de toekomst op de hoogte te houden van acties van het Joblabo georganiseerd door POM en/of acties van Inagro. De gegevens van de deelnemers aan deze actie kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden van het Joblabo en POM West-Vlaanderen en Inagro.

Door deelname gaan de inschrijvers akkoord met de algemene voorwaarden van de Organisator.

Artikel 12

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen/Brugge bevoegd.

Artikel 13

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.

Artikel 14

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.joblabo.be. De deelnemers die een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 – 8200 Sint-Andries t.a.v. Joblabo Voeding.

Wij wijzen er ook op dat iedere betrokkene steeds het recht heeft om zijn gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met info@joblabo.be.